پایان نامه زیست حسگر bio sensor

پروژه زیست حسگر,پایان نامه زیست حسگر,زیست حسگر,bio sensor,دانلود پایان نامه زیست حسگر,دانلود پروژه زیست حسگر,زیست حسگرها,زیست حس گر,پروژه الکترونیک,پایان نامه الکترونیک,پروژه برق,پایان نامه برق,حسگرهای زیستی,نانو لوله های کربن,فناوری زیست حسگر,حسگرها,بیولوژیک,دانلود زیست حسگر,انواع زیست حسگرها,زیست حسگر چیست,بیو سنسور,مقاله برق,مقاله درباره زیست حسگر,مقاله زیست حسگر,مقاله بیو سنسور,مقاله bio sensor,نانو لوله ها,دانلود مقاله برق,دانلود مقالات برق

چکیده

بهره گیری از هوشمندی مواد بیولوژیکی و تلفیق آن با دانش الکترونیک، منجر به پیدایش ابزارهای آنالاتیکی هوشمندی شده است که نام آن را زیست حسگر(bio-sensor) نهاده اند. ترنر (P.F Turner) از اولین کسانی است که تلاش نمود تا تعریف جامعی از زیست حسگر ارائه دهد. وی در مجله “بیوسنسور وبیو الکترونیک”، زیست حسگرها را چنین تعریف نموده است: “زیست حسگرها ابزارهای آنالاتیکی هستند که از تلفیق یا ارتباط نزدیک یک ماده بیولوژیکی (بافت،ریزاندامگان ،اندامکها،یاخته ها، گیرنده ها، آنزیم ها، آنتی بادی ها، نوکلئیک اسیدها یا امثال آنها)، مشتق یک ماده بیولوژیکی یا ترکیبی با رفتار مشابه آن، از یک سو، و یک مبدل شیمی – فیزیکی یا یک ریز مبدل (که ممکن است نوع نوری ، الکترو شیمیایی، حرارت سنجی، پیزوالکتریکی یا مغناطیسی باشد)، از دیگر سو ، پدید می آیند. زیست حسگرها معمولاً چنان قابلیتی دارند که می توانند با بهره گیری از ویژگی عمل ماده بیولوژیک خود ، یک ترکیب یا گروهی از ترکیبات مشابه را شناسایی نموده و با  آن برهم کنش نمایند و نتیجه را به صورت یک پیام الکتریکی گزارش کنند.

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید