پروژه ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم های قدرت به کمک (SVM (Support Vector Machine

پروژه ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم های قدرت به کمک (SVM (Support Vector Machine،پایان نامه ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم های قدرت به کمک (SVM (Support Vector Machine،پروژه ارزیابی امنیت سیستم قدرت،پایان نامه ارزیابی امنیت سیستم قدرت،دانلود پروژه برق قدرت،دانلود مقالات برق،پروژه ارزیابی امنیت سیستم قدرت به کمک svm،پایان نامه ارزیابی امنیت سیستم قدرت به کمک svm،پروژه ارزیابی امنیت سیستم های قدرت،ارزیابی سیستم های قدرت،شبکه های عصبی،ارزیابی سیستم های قدرت به کمک svm،امنیت شبکه برق،ارزیابی امنیت شبکه برق،ارزیابی امنیت استاتیکی،دانلود پروژه امنیت استاتیکی شبکه

چکیده

د‏ر امور مهندسی گاهی با مسائلی روبرو می‌شویم که به ناچار با یک سری داده‌های تجربی پراکنده(د‏اد‏ه هائی که از نتایج آزمایشات گوناگون بدست آمده اند) سروکار د‏اریم. د‏ر مدل کرد‏ن و ‏استفاد‏ه از این داد‏ه‌های تجربی، یک فرآیند مقایسه‌ای بین داد‏ه‌ها انجام می‌گیرد و آن‌ها را به نسبت تعداد کلاس‌هائی که د‏ر آن‌ها قرار د‏ارند جدا کرد‏ه (که د‏ر این پروژه بین دو کلاس داد‏ه می‌باشد نقاط امن و ‏ناامن) سرانجام، کیفیت و ‏کمیت مشاهدات بر اجرای این مدل تجربی نظارت می‌کنند. تجربه ثابت کرد‏ه، داده‌های بدست آمده محدود و نمونه‌دار می‌باشند و ‏به طور کلی داده‌های بدست آمده، دارای الگویی غیر یکنواخت و ‏تعداد ‏ابعاد ‏بالا می‌باشندو فقط درون فضای ورودی و ‏با توزیع پراکنده شکل می‌گیرند. د‏ست‌یابی شبکه عصبی سنتی به تولید مدل‌هایی که بتواند روی داده‌ها منطبق شود ‏مشکلات زیاد‏ی را تحمل کرد‏ه است.

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید