پروژه سیستم انتقال و توزیع و مبدل خط ۵ مترو

مقدمه

امور انرژی

عمده وظایف این امور عبارتند ازتعمیر و نگهداری شبکه های انتقال دهنده انرژی، سیستم های تبدیل کننده آن و همچنین شبکه تغذیه بالاسری، به عبارت ساده تر وظیفه اصلی این امرتامین انرژی مورد نیاز سیستم و اطمینان از پایداری آن از لحاظ الکتریکی می باشد.

 پروژه سیستم انتقال و توزیع و مبدل خط 5 مترو،پایان نامه سیستم انتقال و توزیع و مبدل خط 5 مترو،پروژه خط 5 مترو،پروژه مترو خط 5 تهران،پایان نامه مترو،پروژه سیستم انتقال هوایی مترو،سیستم انتقال برق مترو،پروژه سیستم انتقال و توزیع برق مترو،مقاله درباره سیستم برق مترو،مترو خط 5تهران،پایان نامه سیستم انتقال برق مترو تهران،پروژه برق،پایان نامه برق،پست های برق مترو،سیستم برق مترو تهران،مقالات برق مترو،پست های فشارقوی مترو،پروژه برق مترو خط 5 تهران،پروژه برق قدرت،خطوط برق مترو،خطوط فشارقوی برق مترو،پرژوه برق مترو تهران

زیرمجموعه ها

این امور از بخشهای مختلفی تشکیل شده که ذیلا فهرست وار عنوان می شود.

 • بخش پستهای تراکنش
 • بخش خط انتقال kv 230 (کیلو ولت)
 • بخش شبکه بالاسری

 

 برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب بروید

بخش اول- پستهای تراکنش

وظایف

این بخش وظیفه دریافت و تبدیل انرژی الکتریکی، حفاظت الکتریکی سیستم قطع و وصل ها و عملیات کلیدزنی در سیستم، کاهش افت ولتاژ در طول مسیر، کاهش نویزحاصله از عبورجریان، اندازه گیری پارامترهای الکتریکی سیستم را بعهده دارد.

 

زیرمجموعه ها

زیرمجموعه های این بخش عبارتند از:

 • پست بنیادرنگ
 • پست وردآورد
 • پست آزادی

 

پست بنیادرنگ

معرفی

این پست، پست اصلی سیستم می باشد که در ضلع جنوب اتوبان تهران، کرج در۵ کیلومتری شهر کرج در منطقه بنیادرنگ واقع شده است، مدار ورودی پست شامل دوخط سه فاز kv 230 Unbalanc  و خروجی آن شامل چهار فیدر می باشد که عبارتند از:

 1. آزادی down line
 2. آزادی up line
 3. مهرشهر down line
 4. مهرشهر up line

 

 وظایف

این پست وظیفه دریافت انرژی الکتریکی با ولتاژ ۲۳۰ کیلو ولت و تبدیل آن به ولتاژهای لازم، اجرای فرامین قطع و وصل و اندازه گیری پارامترهای سیستم را بر عهده دارد.

 

زیر مجموعه ها:

این پست به طور کلی به دوبخش، که هر یک بخشهای دیگر را شامل می شوند تقسیم می شود که عبارتند از:

 • تجهیزات OUT door
 • تجهیزاتIN door

 

۱-۱-۱تجهیزات خارجی (OUT door)   

تجهیزات OUT door در این پست به خاطر وجود سطوح مختلف ولتاژ دارای تنوع بیشتری نسبت به دیگرپستهای سیستم می باشند. این تجهیزات به طور اختصار عبارتند از:

 1. لایت ارسترها
 2. ترانسهای جریان
 3. ترانسهای ولتاژ
 4. سکسیونرها
 5. دیژنگتورها
 6. ترانس اصلی
 7. ترانس تغذیه داخلی
 8. فیوز cut out
 9. ارت پروتکشن

۱-۱-۱-۱لایت ارسترها

وظیفه لایت ارسترها جلوگیری از انتشار اضافه ولتاژهای به وجود آمده در سیتم ومهار آنها (زمین کردن) می باشد.به خاطر اهمیت پست بنیادرنگ و همچنین تجهیزات نصب شده در آن تعداد بیست و دو عدد لایت ارستر در این پست نصب گردیده که مشخصات آنها به شرح زیر است:

دوازده عدد از لایت ارسترهای نصب شده در این پست از نوع متال اکسید با ولتاژ نامی kv 42  و مدل TYPE : Y5WT–۴۲/۱۲۸ GW   و بقیه با ولتاژ نامی kv 200  و مدل TYPE : Y10WT–۲۲۰/۵۵۰ GW  می باشند.

 

 

فهرست مطالب

– مقدمه
بخش اول
– پست های ترکشن
– پست بنیادرنگ
– تجهیزات خارجی(out door)
– لایت ارسترها
– ترانسهای جریان
– ترانسهای ولتاژ
– سکسیونرها
– دژنگتورها
– ترانس اصلی
– ترانس تغذیه داخلی
– فیوز (cut out)
– ارت پروتکشن
– تجهیزات داخلی (in door)
– پنل AC
– شارژ پنل ها
– پنل توزیع
– پنل کنترل
– پنل R.T.U
– پنل MODEM
– پنل ترانس دیوسرها
– پنل رله ها
– پنل باطری ها
– پست برق آزادی S.P
– تجهیزات out door پست S.P
– لایت ارستر
– ترانس ولتاژ
– ترانس جریان
– ترانس تغذیه داخلی
– فیوز (cut out)
– دیسکانکتورها
– پروتکشن دیوایس
– اتو ترانس
– دیژنگتورمیدان
– تجهیزات in door پست S.P
– پنل AC
– شارژپنل شماره ۱
– شارژ پنل شماره ۲
– پنل توزیع
– پنل کنترل
– پنل R.T.U
– پنل MODEM
– پنل رله ها
– پنل باطری ها
– پست ورد آورد
– تجهیزات in door پست A.T.P
– پنل AC
– شارژپنل شماره ۱
– شارژ پنل شماره ۲
– پنل توزیع
– پنل کنترل
– پنل R.T.U
– پنل MODEM
– پنل رله ها
– پنل باطری ها
– تجهیزات out door
– لایت ارستر
– ترانس ولتاژ
– ترانس جریان
– ترانس تغذیه داخلی
– فیوز (cut out)
– دیسکانکتورها
– لود سوئیچ
– اتو ترانس
– پروتکشن دیوایس
بخش دوم
– خط انتقال
بخش سوم
– شبکه تغذیه بالاسری O. C. S
– منابع و ماخذ

 

فهرست شکل ها

شکل ۱-۱ نمایی از پست بنیادرنگ
شکل ۲-۱ لایت ارسترهای kv 230 نصب شده در پست بنیادرنگ
شکل ۳-۱ CT تانک پروتکشن
شکل ۴-۱ ترانس جریان سمت ۲۳۰kv
شکل ۵-۱ ترانسهای ولتاژ نصب شده در پست ( CYT 230 KV)
شکل ۶-۱ سکسیونرKV 230 ارت دار ساخت کارخانه SOULE فرانسه
شکل ۷-۱ دیژنگتورKV 230 ساخت کارخانه PING – DING – SHAN چین
شکل ۸-۱ دیژنگتورهای میدن نصب شده در پست بنیادرنگ
شکل ۹-۱ نمایی از ترانس قدرت
شکل ۱۰-۱ ترانس قدرت پست بنیادرنگ
شکل ۱۱-۱ ترانس تغذیه داخلی به همراه فیوز cut out
شکل ۱۲-۱ ارت پروتکشن
شکل ۱۳-۱ نمایی از پنلAC پست بنیادرنگ
شکل ۱۴-۱ پنل کنترل پست بنیادرنگ
شکل ۱۵-۱ نمایی از پنل ترانس دیوسرها پست SS
شکل ۱۶-۱ پنل رله های پست بنیادرنگ
شکل ۱۷-۱ نمایی از پنل باطری های پست بنیادرنگ
شکل۱۸-۱ نمایی از پست برق آزادی
شکل ۱۹-۱ سکسیونر۵۵/۲۷٫۵KV ساخت کارخانه SOULE فرانسه
شکل ۲۰-۱ پروتکشن دیوایس
شکل ۲۱-۱ دیژنگتور ۵۵/۲۷٫۵ KV ساخت کارخانه MEIDENSHA ژاپن
شکل ۲۲-۱ نمایی از پنل AC
شکل ۲۳-۱ نمایی از شارژ پنل شماره یک و پنل توزیع
شکل ۲۴-۱ نمائی از پنل کنترل و شارژر پنل شماره دو
شکل۲۵-۱ پنل R.T.U
شکل ۲۶-۱ نمایی از پنل رله ها در پست آزادی
شکل ۲۷-۱ پنل باطری
شکل۲۸-۱ نمایی از پست وردآورد
شکل ۲۹-۱ نمائی از پنل کنترل و شارژر پنل شماره دو
شکل ۳۰-۱ مودم
شکل ۳۱-۱ سکسیونر چینی
شکل۳۲-۱ لود سوییچ
شکل ۳۳-۱ اتوترانسهای پست وردآورد
شکل ۱-۲ یکی از دکلهای خط انتقال۲۳۰KV
شکل ۱-۳ نمایی از شبکه O.C.S
شکل ۲-۳ پایه شبکه بالاسری به همراه سکسیونر تک پل
شکل ۳-۳ اتصالات هداسپن
شکل ۴-۳ سیم و مقره هایATF,PW,GW
شکل ۵-۳ جداساز
شکل ۶-۳ دکلهای تغذیه پست
شکل ۷-۳ سکسیونر تک پل
شکل ۸-۳ اتصالاتSTEADY ARM و HARD POINT
شکل ۹-۳ بازوی افقی CANTI LEVER
شکل ۱۰-۳ ماشین تعمیرات شبکه بالاسری
شکل ۱۱-۳ نمای داخل کابین ماشین تعمیرات شبکه بالاسری
شکل ۱۲-۳ ماشین تست شبکه بالاسری
شکل ۱۳-۳ تصاویر کامپیوتر ماشین تست شبکه بالاسری
شکل ۱۴-۳ فازمتر فشار قوی

 

تصاویر فایل پروژه :

282 283 284

286 285

 

 

 

 

خرید آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

 • فرمت فایل : Word –  تعداد صفحات : ۶۶ صفحه
 • حجم فایل : ۵٫۳۱ مگا بایت
 • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com