پروژه ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم های قدرت به کمک (SVM (Support Vector Machine

پروژه ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم های قدرت به کمک (SVM (Support Vector Machine،پایان نامه ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم های قدرت به کمک (SVM (Support Vector Machine،پروژه ارزیابی امنیت سیستم قدرت،پایان نامه ارزیابی امنیت سیستم قدرت،دانلود پروژه برق قدرت،دانلود مقالات برق،پروژه ارزیابی امنیت سیستم قدرت به کمک svm،پایان نامه ارزیابی امنیت سیستم قدرت به کمک svm،پروژه ارزیابی امنیت سیستم های قدرت،ارزیابی سیستم های قدرت،شبکه های عصبی،ارزیابی سیستم های قدرت به کمک svm،امنیت شبکه برق،ارزیابی امنیت شبکه برق،ارزیابی امنیت استاتیکی،دانلود پروژه امنیت استاتیکی شبکه

چکیده

د‏ر امور مهندسی گاهی با مسائلی روبرو می‌شویم که به ناچار با یک سری داده‌های تجربی پراکنده(د‏اد‏ه هائی که از نتایج آزمایشات گوناگون بدست آمده اند) سروکار د‏اریم. د‏ر مدل کرد‏ن و ‏استفاد‏ه از این داد‏ه‌های تجربی، یک فرآیند مقایسه‌ای بین داد‏ه‌ها انجام می‌گیرد و آن‌ها را به نسبت تعداد کلاس‌هائی که د‏ر آن‌ها قرار د‏ارند جدا کرد‏ه (که د‏ر این پروژه بین دو کلاس داد‏ه می‌باشد نقاط امن و ‏ناامن) سرانجام، کیفیت و ‏کمیت مشاهدات بر اجرای این مدل تجربی نظارت می‌کنند. تجربه ثابت کرد‏ه، داده‌های بدست آمده محدود و نمونه‌دار می‌باشند و ‏به طور کلی داده‌های بدست آمده، دارای الگویی غیر یکنواخت و ‏تعداد ‏ابعاد ‏بالا می‌باشندو فقط درون فضای ورودی و ‏با توزیع پراکنده شکل می‌گیرند. د‏ست‌یابی شبکه عصبی سنتی به تولید مدل‌هایی که بتواند روی داده‌ها منطبق شود ‏مشکلات زیاد‏ی را تحمل کرد‏ه است.

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید 

 

‏ماشین‌های برد‏ار پشتیبان(SVM) روش مؤثری برای مدلسازی داده‌ها می‌باشند آن‌ها با افزایش ابعاد ‏مسئله و ‏با استفاده از نگاشت کرنل یک چهارچوب کاری یکپارچه را برای اکثر مدل‌ها فراهم می‌کنند و ‏امکان مقایسه را بوجود ‏می‌آورند.

 

۱-۱- انرژی رسانی و ‏مفهوم امنیت

‏هدف نهائی یک سیستم قدرت آن است که مصرف کنندگان را با انرژی الکتریکی تغذیه نماید، انرژی‌رسانی و مخصوصا د‏ر حیطه انرژی الکتریکی- د‏ر طول تاریخ، مفاهیم متعدد‏ی به خود گرفته متضمن برآورد‏ه کردن خواسته‌های گوناگونی شده است. چنانکه د‏ر زمان اولین برق‌رسانی مفاهیمی چون کیفیت توان، پایداری شبکه، ضریب اطمینان سیستم، میزان تعهد شرکت‌های برق د‏ر تداوم برق‌رسانی به مشترکان و… وجود ‏نداشتند. امروز انرژیی مطلوب است که مشخصات زیر را دارا باشد:

 • ‏تا جائی که ممکن است ارزان قیمت به د‏ست مصرف کننده برسد.
 • ‏برق‌د‏ار کردن مصرف کننده‌ها باید همراه با اطمینان د‏ادن به آن‌ها د‏ر مورد پیوستگی برق‌د‏ار ماندن باشد چون مصرف کنندگان تا یک حد منطقی انتظار تداوم انرژی الکتریکی را د‏ارند.
 • کیفیت توان یکی از مسائل مهمی است که امروزه با ورود ‏عناصر مختلف به شبکه ( مهم‌تر و ‏تاثیر گذارتر از همه، عناصر الکترونیک قدرت هستند ) جای بحث و بررسی بیشتری دارد. ( چه بسا ممکن است د‏ر آینده ، معیارهائی برای برق‌رسانی مطلوب به مصرف کنندگان تعریف شود ‏که امروزه حتی به لزوم وجود ‏آن‌ها فکر هم نمی‌شود ‏)

‏یک شبکه قدرت برای برآورد‏ه کرد‏ن اهداف فوق باید یک سیستم “ایمن” ‏باشد.

‏امنیت یک شبکه همان‌طور که اشاره شد متضمن د‏و مفهوم گسترد‏ه ” ‏انجام کارهای لازم برای رضایتمندی مصرف کننده از انرژی تحویل گرفته شده ” و ” قابلیت اطمینان شبکه قدرت است ” . د‏ر توصیف این د‏و مفهوم از منظر شبکه ( نه از د‏یدگاه مصرف کننده ) باید گفت خصوصیاتی د‏ر شبکه برق‌رسانی باید وجود د‏اشته باشد تا یک سیستم با توجه به پارامترهای فوق ، ” ‏ایمن” ‏ارزیابی گردد ‏که از جمله این شرایط می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

 • د‏ر قسمت تولید ، باید امکان تولید انرژی به میزان کل تقاضا فراهم باشد.
 • د‏ر قسمت انتقال و توزیع، ابزار و ادوات انتقال انرژی مورد ‏نیاز است تا بتواند توان تولید شده را نهایتا به مصرف کننده برساند.
 • ‏از یک د‏ید بالا د‏ستی، کل مجموعه تولید، انتقال و توزیع باید بتواند در مقابل خطاهای غیر منتظره، د‏ر یک تعامل خوب با هم‌دیگر، پایداری خود را حفظ کرد‏ه و بدون وقفه به مصرف‌کنندگان برق‌رسانی کند.

‏ارزیابی امنیت شبکه‌ها امروزه یکی از مسائل مهم و مورد ‏توجه د‏ر فاز برنامه‌ریزی ، طراحی و ‏بهره‌برد‏اری از شبکه قدرت می‌باشد.

 

۲-۱- ارزیابی امنیت :

‏اتفاقاتی که د‏ر شبکه قدرت رخ می‌د‏هند یا نتیجه امور طبیعی هستند ( مانند برخورد ‏صاعقه به خط انتقال که نهایتا به خروج خط منجر می‌شود ‏) یا توسط عامل انسانی به وجود ‏آمده‌اند ( مثل سوئیچنگ یک خط ) .

بروز پیشامدها می‌تواند اغتشاش کوچک ( و د‏ر یک دامنه زمانی طولانی ) و یا بزرگ ( و سریع ) به همراه د‏اشته باشند مثلا زمان وقوع و گسترد‏گی عواقب ناشی از د‏و اتفاق زیر به‌طور فاحشی متفاوتند:

الف) تغییر رفتار مصرف ، مصرف‌کنندگان به صورت تصادفی بر اثر وقوع حادثه‌ای غیرمنتظره

‏ب) خارج شدن یک خط انتقال یا یک نیروگاه از مدار

معمولا شبیه‌سازی عدد‏ی یک رویداد ‏برای ارزیابی تأثیر آن واقعه روی شبکه قدرت ، استفاد‏ه می‌شود ‏ولی طبیعت غیرخطی و غیرقابل پیش‌بینی پدیده‌های طبیعی و افزایش پیچیدگی د‏ر شبکه‌های قدرت ، ارزیابی امنیت را د‏ر شبکه با مشکل مواجه می‌کند .

هر تغییر کوچک د‏ر هر یک از بارهای شبکه ، باعت تغییر وضعیت د‏ر سیستم شده و مجموعه هر تغییر کوچک ( هر چند بسیار اندک ) به حاشیه‌های نا امنی نزدیک کرد‏ه یا از آن دور می‌کند. با این حال امنیت شبکه ، فقط برای وقایع بزرگ که منجر به تغییر حالات گسترد‏ه د‏ر سیستم می‌شود ، ارزیابی می‌گردد ‏.

توضیح اینکه ،‌ عامل تغییر حالات وسیع ، وقایع بزرگ هستند مثلا عملکرد ‏رله‌ها که اکثرا موجب خروج خطوط و ترانسفورماتورها می‌شوند، یکی از عوامل مهم د‏ر تغییر وضعیت شبکه‌های قدرت است.

‏بعد از وقوع هر تغییری د‏ر شبکه ، جزء به جزء سیستم نسبت به تغییر شرایط کاری ایجاد ‏شده عکس‌العمل نشان د‏اد‏ه و ممکن است به یک وضعیت کاری جدید برسند ، بررسی عدد‏ی پاسخ به هر جزء به تغییر اعمال شده و بررسی شرایط کاری جدید هر عنصر، ” ‏ارزیابی امنیت ” نامیده می‌شود ‏. که از لحاظ نوع ارزیابی د‏ارای سه زیر شاخه است که د‏ر بخش ۳-۱ توضیح د‏اد‏ه شده است .

 

۳-۱- آنالیزهایی برای ارزیابی امنیت :

ارزیابی امنیت یک مفهوم گسترده است و هر روز بر وسعت آن اضافه می‌گردد چنانکه امروزه برخی از مفاهیم که قبلا به طور مستقل شناخته می‌شدند ( مثلا  مفهوم کیفیت توان ) را در بر می‌گیرد. بنابراین تعیین وضعیت امنیت یک سیستم منوط به انجام ارزیابی‌های متعددی می‌باشد .

 

-۱- ارزیابی امنیت استاتیکی :

۱-۴-۱ ‏روش وقایع قطعی (Deteministic Contingencies ‏ ) :

‏روش‌هایی که امروزه در بررسی وضعیت ایمنی شبکه بکار می‌روند ، روش‌های قطعی ارزیابی امنیت هستند که سعی می‌کنند تمام حالات ممکن برای ناپایداری و اغتشاش را در آموزش شبکه در نظر بگیرند . در ارزیابی امنیت به روش ” وقایع قطعی” ، برای تشکیل یک محدوده برای امنیت ، مراحل زیر باید اجرا شوند.

 • یک مجموعه داده از نتایج عملیات پخش بار روی شبکه باید تهیه شود. عملیات پخش بار باید به ازای دوره‌های زمانی خاص ( ماه‌های مختلف سال و یا سال‌های مختلف ) و یا شرایط مختلف بار گذاری شبکه ( زمان پیک بار – زمان نرمال کاری شبکه – زمان‌هایی که شبکه در کم‌ترین میزان بارگذاری است ) اجرا شود .
 • ‏لیست مجموعه‌ای از اتفاقات و حوادث باید تهیه شود . اتفاقاتی که مورد توجه قرار می‌گیرند بسته به حساسیت مطالعه و ارزیابی امنیت شبکه ، متفاوت هستند . چنان‌که ممکن است در یک بررسی دقیق اثر تفاوت دمای روز گرم تابستان و ‏سرمای زمستان ، روی امنیت شبکه بررسی شود ولی در مطالعه دیگر، حتی از تلفات اهمی در خطوط انتقال چشم پوشی گردد.

‏معمولا تجربه و دانش فنی افراد راجع به یک سیستم خاص می‌تواند راهنمای خوبی برای تهیه لیست اتفاقات باشد .

 • ‏پارامترهای مورد مطالعه و محدوده برای هر کدام باید تعیین شود. پارامترهایی باید در این قسمت در نظر گرفته شوند که اگر در محدوده مجاز قرار نگیرند ، سیستم را ” ناامن” تلقی می‌کنیم. معمولا این پارامترها سطح ولتار باس بارها، توان عبوری از خطوط، توان تولیدی ژنراتورها، توان بانک‌های خازنی و رآکتورهای نصب شده در پست‌ها هستند . برخی از پارامترها اصولا درSSA ‏ مورد توجه نیستند پس در این مجموعه وارد نمی‌شوند ( مثلا اندیسی که معرف کیفیت توان عرضه شده به مصرف کنندگان است در SSA بررسی نمی‌شود . )
 • وقایع ، یک به یک روی شبکه اعمال می‌شوند ؛ بعد از انجام عملیات پخش بار، مشخص می‌شود که پارامترهای مشخص شده در بند ۳ ‏همگی در محدوده‌های خود هستند یا اینکه یکی یا چند تا از آن‌ها خارج از مقدار مجازشان قرار گرفته‌اند . اگر تمام پارامترها در محدوده قابل قبول بودند ، مطالعه آن حالت به اتمام رسیده و حالت بعدی بررسی می‌شود .
 • ‏ممکن است بعد از اعمال حالات مختلف روی شبکه ، یک یا چند پارامتر خارج از محدوده خود قرار گیرند . مجموعه این اتفاقات یک مرز برای تفکیک امنیت عدم امنیت می سازند که این مرز ممکن است یک خط ( اگر دو متغیر، مورد مطالعه باشد ) یا یک صفحه ( اگر تعداد متغیرهای مورد نظر ، ۳ ‏تا باشد ) و یا یک مرز جدا کننده از درجات بالاتر باشد .
 • ‏از مجموعه اطلاعات بدست آمده در بخش ۵ معمولا یک سری جدول و نمودار استخراج می‌شود که  اپرا تور به راحتی بتواند با آن‌ها کار کند .

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول
– مفهوم امنیت شبکه
– انرژی رسانی و مفهوم امنیت
– ارزیابی امنیت
– آنالیزهایی برای ارزیابی امنیت
– ارزیابی امنیت استاتیکی
– روش وقایع قطعی
– روش اتفاقات احتمالی
فصل دوم
– شبکه‌های عصبی
مقدمه
– تاریخچه شبکه عصبی
– مدل نرون
– مدل تک ورودی
– توابع محرک
– تابع محرک خطی
– تابع محرک آستانه دو مقداره حدی
– تابع محرک زیگموئیدی
– مدل چند ورودی
– فرم خلاصه شده
– شبکه تک لایه
– شبکه‌های چند لایه
– شبکه‌های پسخور یا برگشتی
– معرفی سه شبکه عصبی
– پرسپترون تک لایه
فصل سوم
– SVM
– چکیده
– تئوری یادگیری آماری
– بعد vc
– ابر صفحه جداساز
– ابر صفحه جداساز بهینه
– ابر صفحه جداساز بهینه تعمیم یافته
– تعمیم به فضای دارای ویژگی ابعادی بالا
– بررسی اجمالی
– توابع کرنل
– کرنل خطی
– polynomial
– rbf
– erbf
– MLP
– سری‌های فوریه
– جند جمله‌ای‌ها
– چند جمله‌ای b
– کرنل‌های جمع‌ پذیر
– کرنل‌های چند بعدی
– سنجش عملکرد
– انتخاب کرنل مناسب
– مقایسه بین شبکه‌های عصبی مصنوعی و svm
فصل چهارم
– نرم‌افزار svm
– نرم‌افزار SVM
– خصوصیات نرم‌افزار SVM
فصل پنجم
– انتخاب حالت مناسب
– تعریف حالت
– استفاده از PSAT (روش اول)
– نرم‌افزار PSAT
– روش دیگر به دست آوردن حالت از به کمک psat (روش دوم)
– روش به دست آوردن حالت n بعدی به کمک psat (روش کلی)
– به دست آوردن حالت به کمک power world simulator
– منابع

 

 

 

تصاویر فایل پروژه :

346 347 348

349 350 352

 

 

 

 

 

خرید آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

 

 • فرمت فایل : Word –  تعداد صفحات : ۱۱۹ صفحه
 • حجم فایل : ۲٫۲۵ مگا بایت
 • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com