پایان نامه نیروگاه جذر و مدی

پایان نامه نیروگاه جزر و مدی,پروژه نیروگاه جزر و مدی,نیروگاه جزر و مدی,جزرومد,نیروگاه جزرومدی,نیروگاه,دانلود پروژه نیروگاه جزرومدی,دانلود پایان نامه نیروگاه جزر و مدی,نیروگاه جزرومدی,دانلود پروژه نیروگاه جزرومدی,پایان نامه نیروگاه جزر و مدی,پایان نامه نیروگاه جذرومدی,پروژه نیروگاه جذرومدی,جذرومد,جذر و مد,نیروگاه های جذر و مدی,نیروی ماه در جزر و مد,پایان نامه نیروگاه آبی,پایان نامه نیروگاه,پروژه نیروگاه,پروژه برق,مقاله برق,نیروگاه های خورشیدی,نیروگاه های برق آبی,نیروگاه های بادی,نیروگاه های تلمبه ذخیره ای,نیروگاه های سوخت فسیلی,پروژه های برق,پایان نامه برق,مقالات برق,خرید پایان نامه برق,خرید پروژه نیروگاه جزر و مدی,نیروگاه آبی

فصل اول

انرژیهای قابل حصول از دریا

۱-۱- معرفی انرژی های قابل حصول از دریاها:

در این فصل انرژی های قابل حصول از آب دریاها و تکنولوژی استحصال از آنها به اختصار بیان می شود.

۱- انرژی جزر و مد دریا

۲- انرژی امواج دریا

۳- انرژی حرارتی دریا

۴- انرژی اختلاف غلظت نمک آب دریا

 

۱-۲- انرژی جزر ومد دریا

در این فصل به اختصار به انرژی جزر و مد دریاها پرداخته شده است و در فصل‌های بعد جامع تر بیان خواهد شد.

جزر و مد و جریانات جزر و مدی نتیجه اثر نیروهای جاذبه اجسام آسمانی است. این نیروها سبب افزایش ارتفاع سطح آب شده که این افزایش نیز سبب ایجاد جریانات افقی جزر و مدی می شود.

انرژی این جریانات افقی را می توان از طریق ساختن سدهایی در کنار دریاها مهار نمود. از نظر مقایسه انرژی حاصل از جزر و مد بسیار مشابه واحدهای برق- آبی است. مقدار انرژی بدست آمده از جریانات جزر و مدی بسیار قابل ملاحظه است.

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 

۱-۳- انرژی امواج دریا

ویژگی های منبع

انرژی امواج دریا عبارت است از انرژی مکانیکی منتقل شده از باد که امواجی با پریود کوتاه، آنرا بصورت انرژی پتانسیل و جنبشی در خود ذخیره می کنند.

در میان منابع متعدد انرژیهای اقیانوسی، انرژی حمل شده توسط امواج دارای بیشترین درصد انباشتگی است. بعنوان نمونه، انرژی موثر موج در حالت های عمومی، نسبت به انرژی حاصل از تابش مستقیم خورشید در شدیدترین تابش ها، از تراکم بسیار بالاتری برخوردار است. بنابراین ابزاری که بعنوان مبدلهای انرژی امواج مورد استفاده قرار می گیرند، انرژی خود را با چگالی به مراتب بالاتر نسبت به تجهیزات انرژی خورشیدی تولید و عرضه می نمایند.

موج ها بخاطر جرم آبی که نسبت به سطح متوسط دریا جابجا شده، انرژی پتانسیل و بخاطر سرعت ذرات آب، انرژی جنبشی با خود حمل می کنند. انرژی ذخیره شده از طریق اصطکاک و اغتشاش، و با شدتی که بستگی به ویژگی امواج و عمق آب دارد، تلف می شود. موجهای بزرگ در آبهای عمیق انرژی خود را با کندی بسیار از دست می‌دهند، در نتیجه سیستمهای امواج بسیار پیچیده هستند و اغلب هم از بادهای محلی و هم از طوفانهایی که روزهای قبل در دوردست اتفاق افتاده اند سرچشمه می گیرند.

امواج توسط ارتفاع، طول موج (فاصله بین قله‌های متوالی) و دوره تناوبشان (زمان بین قله های متوالی) مشخص می شوند. قدرت امواج معمولاً برحسب کیلووات بر متر بیان می شود که نمایانگر نرخ انتقال انرژی از عرض یک خط فرضی بطول یک متر و موازی با جبهه موج می باشد.

شکل موج دریا را می‌توان با یک تابع سینوسی بصورت زیر نشان داد:

(Y=a.sin (mx-nθ

m=2p/l

n=2p/t

l=C.t

Y: ارتفاع موج از سطح آب

θ: زمان به ثانیه

l: طول موج

t: پریود موج

C: سرعت انتشار موج

با توجه به شکل ۱-۱ ملاحظه‌می‌شود که مشخصه موج در زمان θ مشابه به آن در زمان O است. با این تفاوت که به اندازه فاصله (x= θ/y= θ(n/m نسبت به زمان O جابجا شده است. این موج دارای حرکت پیوسته‌ای در جهت x با سرعت  است. بنابراین امواج دریا دارای هر دو نوع انرژی پتانسیل و جنبشی خواهد بود.

 

فصل دوم

جزر و مد

۲-۱- منشاء و تاریخچه جزر و مد

براساس حفاریهای بعمل آمده در احمدآباد هند یک حوضچه جزر و مدی تعمیر کشتی یافت شده است که مربوط به ۲۴۵۰ سال قبل از میلاد مسیح می باشد که بیانگر توجه بشر از زمانهای قدیم به این پدیده می باشد.

در دوران پس از قرون وسطی سه نظریه در مورد جزر و مد ارائه گردیده است.

نظریه اول را گالیله ارائه کرد وی می گفت گردش سالانه زمین بدور خورشید و نیز چرخش روزانه آن بدور محور خودش سبب ایجاد حرکاتی در دریاها می شود که با تغییراتی که ناشی از شکل و هندسه بستر دریا، در هر محل می باشد جزر و مد را ایجاد می کند.

نظریه دوم مربوط به فیلسوف فرانسوی دکارت بود که چنین می اندیشید که فضای اطراف ماه پر از ماده غیرقابل رویتی به نام اتر می باشد. هنگامیکه ماه به دور زمین می چرخد این ماده را فشرده می سازد و اتر نیز این فشار را به دریا تحمل می کند لذا جزر و مد پدید می آید.

نظریه سوم را کپلر ارائه کرد، وی یکی از بنیانگذاران ایده اعمال جاذبه از ماه بر آبهای اقیانوسها بود و بر اسا این پدیده آبهای اقیانوسها بالا کشیده می شود و این جاذبه با نیروی جاذبه ای که از سوی زمین به آبهای اقیانوسها اعمال می گردد متعادل می گردد.

به تدریج وقتی که ایده مرکز بودن خورشید و چرخش هریک از سیارات منظومه شمسی به دور خورشید جا افتاد نظریات کپلر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. با این حال این نظریات قادر نبودند علت اینکه دو بار جزر و مد در یک روز قمری (در برخی مناطق) رخ می دهد را بیان کنند لکن با ظهور قانون نیوتن به این سوال نیز چنین پاسخ داده شد که هردو جسمی یکدیگر را با نیرویی که متناسب با جرم آن در جسم و نسبت عکس با مجذور فاصله آن دو جسم دارد می کشند.

 

۲-۲- مکانیسم تشکیل جزر و مد

جزر و مد (Tide) و جریانات جزر و مدی نتیجه اثر نیروهای جاذبه اجسام آسمانی خصوصاً ماه و خورشید است این نیروها سبب افزایش ارتفاع سطح آب شده که این افزایش نیز سبب ایجاد جریانات افقی جزر و مدی (Tidalstream) می گردد.

همچنانکه زمین به دور خود می چرخد تغییرات ارتفاع سطح آب نیز در هردو نقطه روی این کره رخ می دهد و هر لحظه در دو نقطه مقابل روی کره زمین سطح آب بالا و در دو نقطه دیگر سطح آب پائین خواهد آمد. بالاآمدن سطح آب ناشی از نیروهای جاذبه اجسام آسمانی را پدیده مد (High Tide) گویند و پائین آمدن سطح آب ناشی از اثر این نیروها را پدیده جزر (Low Tide) می گویند. اختلاف ارتفاع سطح آب مد و آب جزر را دامنه یا اختلاف سطح جزر و مد (Tidal Range) می نامند.

از بین اجسام آسمانی (ماه و خورشید) نیروی جاذبه ماه طبق قانون جاذبه نیوتن از نیروی جاذبه خورشید خیلی بیشتراست. (در همچنین فصل محاسبه شده است) و به همین علت بیشترین سهم را روی بوجودآمدن جزر و مد دارد.

زمانبندی جزر و مد از روزی به روز دیگر متفاوت است و آن هم به خاطر آنکه مدار ماه برحسب منظم ۲۴ ساعت اتفاق نمی افتد. در عوض چرخش ماه به دور زمین هر ۲۴ ساعت و ۵۰ دقیقه یکبار رخ می دهد. در بین این مدت، جزر و مد دوبار رخ می‌دهد که در نتیجه سیکل آن کمتر از ۱۲ ساعت و ۲۵ دقیقه است.

جزر و مد وابسته به جاذبه خورشید هر ۱۲ ساعت یک مرتبه ظاهر می شود که دامنه آن خیلی کم است.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول   
– انرژیهای قابل حصول از دریا
– معرفی انرژی های قابل حصول از دریاها
– انرژی جزر ومد دریا
– انرژی امواجدریا
– ویژگی های منبع
– اثرات زیست محیطی
-انرژی حرارتی دریا
– تکنولوژی سیکل بسته برای OTEC
– انرژی اختلاف غلظت نمک
فصل دوم  
– جـزر و مــد
– منشاء و تاریخچه جزر و مد
– مکانیسم تشکیل جزر و مد
– ترکیب اثر ماه و خورشید برروی جزر و مد
– نسبت نیروهای مولد جزر و مد ماه و خورشید
– اثر اینرسی آب برروی جزر و مد
– اثر عدم تقارن مدار زمین و ماه برروی جزر و مد
– سایر پارامترهای موثر در جزر و مد
– کاربردهای جزر و مد
– مقدار انرژی قابل استحصال از جزر و مد
فصل سوم 
– شرایط بهره برداری از نیروگاه جزر و مدی
– شرایط مکان مناسب برای احداث نیروگاه جزر و مدی
– کشورهای دارای پتانسیل جزر و مدی بالا
– عوامل موثر بر دامنه جزر و مد
– نکات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی
– نحوه و تجهیزات آبگیری نیروگاه جزر و مدی
فصل چهارم 
– نیروگاه جزر و مدی
– روشهای مختلف تولید برق از انرژی جزر و مد
– سیستم یک حوضچه ای
– سیستم دوطرفه حوضچه به دریا و بالعکس
– سیستم دو حوضچه ای
– سیستم ترکیبی شامل دو حوضچه
– نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای
– نیروگاههای جزر و مدی بهره برداری شده
– بررسی سواحل ایران برای استفاده از انرژی جزر و مدی برای تولید برق
– مسائل زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی
– نتیجه گیری
فصل پنجم  
– سیاست‌های وزارت نیرو در توسعه کاربرد انرژی‌های نو
– ایجاد بستر مناسب از طریق شناسایی و برآورد منابع و مطالعات امکان سنجی
– ایجاد بسترهای فنی مناسب و ظرفیت سازی
– ایجاد بسترهای قانونی
– فعال سازی بخش خصوصی
– فعال سازی تحقیقات
– انجام پروژه های نمایش عملکرد
– اطلاع رسانی، آگاه سازی و آموزش
فصل ششم   
– مشکلات و موانع پیش روی توسعه انرژی‌های  تجدیدپذیر در ایران
– عدم شناخت کافی و آگاهی از تمام جوانب انرژیهای نو نظیر منبع، تکنولوژی، اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن
– فعالیت‌های وزارت نیرو برای حل این مشکل:
– بالا بودن هزینه های سرمایه گذاری اولیه
– فقدان قانون و مقررات ویژه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران
– یارانه های انرژی
– فقدان عزم عمومی قانونگذاری و مسئولان در این زمینه
– فعالیتهای موازی دستگاه ها و عدم توجه به وظایف قانونی دستگاه ها
فصل هفتم    
– مقالات فارسی
– مقاله نخست
– توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
– چکیده
– مقدمه
– مراحل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
– تحقیق و توسعه در انرژی
– تشویق به توسعه تجاری
– کمک به کشورهای در حال توسعه
– اجرا نمونه انتقال فن آوری نیروگاه های برق بادی در کشور
– نتیجه گیری
– مقاله دوم
– مروری بر دورنمای انرژی جزر و مد و امواج دریا
– چکیده
–  مقدمه
– انرژی جزر و مدی
– انرژی امواج
فصل هشتم 
– ترجمه مقاله(انرژی تجدیدپذیر )
– انرژی تجدیدپذیر
– نیروی جزر و مد
– فیزیک جزر و مد
– اثرات جاذبه و نیروی گریز از مرکز
– تولید برق از جزر و مد
– پره های جزر و مدی
– توربین های جزر و مدی
– محدودیت نیروگاههای جزر و مدی
– تغییرات جزر و مدی
– تغییرات اکولوژی
– نیروگاههای جزر و مدی در استرالیا
– نیروگاههای جزر و مدی: چگونگی کار آنها
– نیروگاههای جزر و مدی: تاریخچه و محل
– نیروگاه جزر و مدی: طرح و مشکلات
– اثرات اجتماعی
– نتیجه
– توسعه نیروگاههای جزر و مدی در دهانه رودخانه ها و محیطهای دریایی
– انرژی جزر و مد
– جزر و مد: انرژی وابسته به نیروی جاذبه
– بهره بردرای از منابع
– انرژی جزر و مدی از جهت اقتصادی
– اثرات محیطی
– نتایج
– روشهای تولید برق
– پیـوسـت
– Renewable energy

تصاویر  فایل پروژه :

550 660 770

880 990

 

 

خرید آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

 

  • فرمت فایل : Word –  تعداد صفحات : ۱۹۲ صفحه
  • حجم فایل : ۱٫۰۸ مگا بایت
  • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com