پروژه تأثیر عوامل زیست محیطی بر پست های فشار قوی – ۱۲۶ صفحه

پروژه تأثیر عوامل زیست محیطی بر پست های فشار قوی,دانلود پروژه تأثیر عوامل زیست محیطی بر پست های فشار قوی,تأثیر عوامل زیست محیطی بر پست های فشار قوی,پست های فشارقوی,دانلود پروژه تأثیر عوامل زیست محیطی بر پست های برق,پایان نامه تأثیر عوامل زیست محیطی بر پست های فشار قوی,مقاله تأثیر عوامل زیست محیطی بر پست های فشار قوی,مقالات برق,پروژه های برق,دانلود مقالات برق,دانلود پروژه های برق,دانلود مقاله تاثیر عوامل زیست محیطی بر پست های فشار قوی,آتار عوامل محیطی بر پست های فشارقوی,آتارعوامل محیطی بر پست برق,پست های برق,

چکیده

نقش و تأثیر آلودگی محیط در ایزولاسیون خارجی تجهیزات فشار قوی، خطوط انتقال انرژی، و ایستگاههای فشار قوی تاکنون به طور کامل وجامع مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. می توان گفت هیچگونه منبع تحقیقاتی در این زمینه به زبان فارسی در دسترس نمی باشد. درحالیکه بخش عمده مشکلات شبکه، از جمله صدمه به ایزولاسیون و تجهیزات فشار قوی، برق گیرها، ترانفسفورماتورهای جریان و غیره، همچنین قطع مداوم بسیاری از خطوط انتقال انرژی، تحت تأثیر آلودگی محیط در ایزولاسیون خارجی ناشی گردیده اند.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه گردد

 

 

فواصل هوائی با زنجیر یا ستون مقره و تأثیر آلودگی در ایزولاسیون

مقدمه

ایزولاسیون خارجی عمده در تجهیزات فشار قوی، ایستگاهها و خطوط انتقال انرژی را فواصل هوائی ایزولاسیون با زنجیر یا ستون مقره تشکیل می دهد. وجود زنجیر یا ستون مقره در فاصله ایزولاسیون، کیفیت ایزولاسیون هوا را در مقایسه با فواصل هوائی فاقد زنجیر یا ستون مقره بطور کامل تحت تأثیر قرار داده، مشخصات آن را دگرگون می سازد. در این فصل ضمن آشنائی با ایزولاسیون خارجی و ایزولاسیون داخلی، خصوصیات فواصل هوائی با زنجیر یا ستون مقره و عوارض ناشی از وجود مقره در فاصله هوائی مورد مطالعه قرار می گیرد.

کلیه تجهیزات فشار قوی به ستون مقره از نوع بوشینگ و یا ستون مقره نگاهدارنده واقع در فضای باز مجهز می باشند که بطور مداوم در معرض آلودگی محیط واقع می باشد. آشنائی با نحوه تأثیر آلودگی محیط در ایزولاسیون خارجی ستون مقره و ایجاد شرایط بروز اختلال در ایزولاسیون به منظور انجام پیش گیری های مناسب حائز اهمیت فراوان می باشد.

 

۱-۲- ایزولاسیون خارجی و داخلی تجهیزات فشار قوی

ایزولاسیون پیش بینی شده هادیهای تحت ولتاژ در ایستگاهها، تجهیزات فشار قوی، خطوط انتقال انرژی با توجه به خصوصیات بروز قوس به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم می شود.

ایزولاسیون خارجی در فضای باز توسط هوا تأمین گردیده با فواصل هوائی ایزولاسیون مشخص می گردد. در شکل ۱-۱ فواصل هوائی ایزولاسیون، D,H و فاز- فاز در خط انتقال نشان داده شده اند. در شکل ۱-۲ فواصل هوائی ایزولاسیون بین شینه ها و فاز به زمین ایستگاه نشان داده شده اند. در شکل ۱-۳ فاصله هوائی ایزولاسیون در کلید فشار قوی و ترانسفورماتور مشخص گردیده اند.

ایزولاسیون، داخلی در داخل محفظه بسته تجهیزات فشار قوی توسط روغن، روغن با کاغذ، هوای فشرده، گاز تأمین می گردد. بروز هر گونه قوس در داخل محفظه بسته تجهیزات فشار قوی با انفجار و انهدام دستگاه همراه بوده، موجب انهدام و صدمه کلی دستگاه می گردد. آنچنانکه دستگاه فشار قوی قابل استفاده مجدد نبوده، بهره برداری شبکه و تأمین انرژی مصرف کننده غیر ممکن خواهد بود. متقابلاً بروز قوس در ایزولاسیون خارجی با صدمه و انهدام تجهیزات فشار قوی همراه نبوده، با قطع کلید و خفه گشتن قوس، می توان مجدداً محل بروز قوس را تحت ولتاژ قرار داد. چنانچه شرایط بروز قوس مجدداً فراهم گردد می توان پس از خفه گشتن قوس، برای بار دوم و یا به دفعات محل بروز قوس را تحت ولتاژ قرار داد و انرژی مورد نیاز مصرف کننده ها را بلافاصله پس از بروز قوس و خفه گشتن آن تأمین نمود. بدین ترتیب بروز قوس به فواصل زمانی مختلف و به طور مکرر در ایزولاسیون خارجی قابل قبول خواهد بود.

چنانکه دیده می شود خسارات و صدمات ناشی از قوس در ایزولاسیون داخلی و جلوگیری از بروز آن در مقایسه با ایزولاسیون خارجی که بروز قوس در آن به دفعات امکان پذیر بوده، صدمه به تجهیزات را بدنبال نخواهد داشت، تفاوت عمده ایزولاسیون داخلی و ایزولاسیون خارجی را از نظر خصوصیات بروز قوس مشخص می سازد.

593

ایزولاسیون داخلی در معرض تغییرات جوی، آب و هوا، باران و برف و تخلیه جوی مستقیم واقع نبوده، احتمال بروز قوس و اختلال در ایزولاسیون تحت عوامل طبیعی محدود می باشد.

متقابلاً ایزولاسیون خارجی در فضای باز واقع بوده، به طور مداوم و مکرر تحت تأثیر تغییرات جوی، آب و هوا و تخلیه جوی واقع می باشد.

غیر قابل قبول بودن قوس در ایزولاسیون داخلی ایجاب می نماید تا بهر ترتیب ممکن از فراهم گشتن شرایط بروز قوس در ایزولاسیون داخلی تحت تأثیر تغییرات جوی جلوگیری شود.

به عنوان مثال پیش بینی های کافی به منظور ثابت نگاهداشتن درجه حرارت ماده ایزوله (نظیر روغن ترانسفورماتور) صورت گرفته و از وارد گشتن اضافه ولتاژهای موجی تخلیه جوی به داخل محفظه بسته تجهیزات فشار قوی و تهدید ایزولاسیون داخلی جلوگیری می شود. (از طریق نصب برق گیرها در مجاور تجهیزات با ایزولاسیون داخلی)

594

در ایزولاسیون داخلی امکان انجام آزمایشات و اطمینان از تأمین ولتاژ دی الکتریک کافی از طریق بروز قوس موجود نمی باشد. (اطمینان از تأمین ایزولاسیون داخلی به طرق دیگر حاصل می گردد). در حالیکه تأمین ولتاژ دی الکتریک توسط فواصل هوائی و اطمینان از ارائه ولتاژ دی الکتریک مورد نظر با انجام آزمایشات مستقیم اعمال ولتاژ و بروز قوس های متوالی در فاصله هوائی برآورد می گردد. منظور از قابل قبول بودن قوس در ایزولاسیون خارجی بروز قوس با احتمال محدود می باشد. طبق کلیه استانداردها، احتمال بروز قوس در ایزولاسیون خارجی یا فواصل هوائی ایزولاسیون ۱۰% می باشد. بر  طبق آن اندازه فاصله هوائی و ولتاژ دی الکتریک اضافه ولتاژها ۱۰% باشد. ولتاژ دی الکتریک فاصله هوائی در شرایط فوق به عنوان ولتاژ ۹۰% ایزولاسیون خارجی موسوم می باشد.

در حالیکه احتمال بروز قوس در ایزولاسیون خارجی ۱۰% می باشد، احتمال بروز قوس در شرایط مشابه در ایزولاسیون داخلی صفر درصد می باشد. پیش بینی احتمال ۱۰% بروز قوس در ایزولاسیون خارجی در مقایسه با احتمال صفر در ایزولاسیون داخلی امکان خواهد داد تا در قبال انواع مختلف اضافه ولتاژها، شرایط بروز قوس در ایزولاسیون خارجی تجهیزات فشار قوی، قبل از ایزولاسیون داخلی فراهم گشته، بروز قوس در ایزولاسیون خارجی مانع از بروز قوس در ایزولاسیون داخلی گردد. با رعایت پیش بینی فوق ایزولاسیون خارجی به منظور محافظت ایزولاسیون داخلی در قبال اضافه ولتاژها بکار برده می شود.

فواصل هوائی ایزولاسیون یا ایزولاسیون خارجی با خصوصیات بروز قوس به شرح فوق خود به دو دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:

  • فواصل هوائی که ولتاژ دی الکتریک آنان منحصراً توسط هوا عرضه می گردد.
  • فواصل هوائی که در آنان زنجیر یا ستون مقره موجود بوده، ولتاژ دی الکتریک آنان توسط زنجیر یا ستون مقره برآورد می گردد.

از دسته اول می توان فواصل هوائی فاز- فاز را در ایستگاههای فشار قوی نظیر فواصل هوائی بین شینه های فشار قوی کلیدها یا شینه های ارتباطی، فاصله هوائی بین پلها در کلیدها و سکسیونرها و غیره، یا فاصله هوائی هادی- برج، D در خطوط انتقال انرژی را نام برد.

دسته دوم کلید فواصل هوائی فاز- زمین در ایستگاههای فشار قوی، تجهیزات فشار قوی در فاصله هوائی هادی را در خطوط انتقال انرژی شامل می گردد. نظیر فاصله H در اشکال ۱-۱ و ۱-۲ و ۱-۳٫

فاصله هوائی فاز- زمین در ایستگاههای فشار قوی و در تجهیزات فشار قوی از نوع فاصله هوائی با ستون مقره محسوب می گردد، نظیر ایزولاسیون خارجی در ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ، در کلیدها، در برق گیرها، بوشینک ترانسفورماتورها و غیره. در خطوط انتقال انرژی هر دو نوع فاصله هوائی ایزولاسیون با زنجیره مقره و بدون زنجیر مقره طبق شکل ۱-۱ موجود می باشد.

خصوصیات ایزولاسیون عرضه شده توسط فواصل هوائی با زنجیر یا ستون مقره کاملاً متفاوت از فواصل هوائی بدون زنجیر یا ستون مقره می باشد، ایزولاسیون عرضه شده توسط فواصل هوائی بدون زنجیر یا ستون مقره در حدود kv/m 500 در قبال ولتاژ فرکانس (kv/cm 50) و در حدود kv/cm 6 یا kv/m600 در قبال ولتاژرهای امپولسی منفی (نوع تخلیه جوی) می باشد.

اندازه فاصله هوائی ایزولاسیون بدون زنجیر مقره با توجه به حداکثر ولتاژ فرکانس ۵۶۰ ( یک دقیقه) و ولتاژ تخلیه جوی و شدت میدان قابل قبول هوا به شرح فوق با در نظر گرفتن ضرائب اطمینان مناسب محاسبه و برآورد می شود.

ولتاژ دی الکتریک هوا به شرح فوق تحت تأثیر کیفیت هوا و آلودگی محیط واقع نبوده، در رطوبت زیاد تنها به میزان محدود بالغ بر ۳-۲% از مقدار آن کاسته می گردد. (کتاب طرح ایزولاسیون خطوط انتقال انرژی).

در فواصل هوائی ایزولاسیون شامل زنجیر یا ستون مقره، وجود ستون یا زنجیر در شرایط طبیعی ولتاژ دی الکتریک قابل قبول هوا را از مقدار kv/m 5 برای فواصل هوائی بدون زنجیر یا ستون مقره، تا حدود kv/cm 2-1 تقلیل می دهد. تقلیل ولتاژ دی الکتریک فواصل هوائی با زنجیر یا ستون مقره تحت تأثیر آلودگی محیط ذیلاً مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

۱-۳- تأثیر آلودگی محیط در فواصل ایزولاسیون با زنجیر مقره

ایزولاسیون مورد نیاز هادی های تحت ولتاژ در خطوط انتقال انرژی توسط فواصل هوائی ایزولاسیون با زنجیر مقره تأمین می گردد. هادی های سه فاز توسط زنجیر مقره در فاصله ایزولاسیون کافی از بدنه برج به صورت متعلق نگاهداشته می شوند. (شکل ۱-۱ فاصله H) بطور مشابه در تجهیزات فشار قوی نظیر شکل ۱-۳-a و ۱-۳-b فاصله ایزولاسیون H به عنوان فاصله با ستون مقره محسوب می گردد. در شکل ۱-۳-b ستون مقره از نوع بوشینگ، در شکل ۱-۳-a ستون مقره محفظه قطع کلید و پایه نگاهدارنده کلید و در شکل ۱-۴ ستون مقره بدنه ترانس جریان می باشد. کلیه این فواصل تحت تأثیر آلودگی و رطوبت محیط خاصیت ایزولاسیون خود را از دست می دهند.

595

آلودگی محیط به صورت ذرات گرد و غبار، دوده، گازهای شیمیائی و ترکیبات آنان در سطح خارجی مقره رسوب یافته، در طول زمان لایه سطحی متشکل از ذرات با ترکیبات مختلف را پدید می آورد. لایه فوق در مجاور رطوبت از هدایت ناچیز برخوردار گشته، جریان تخلیه را از طریق لایه و در سطح خارجی مقره بالغ بر چند صد میلی آمپر در قبال ولتاژ فرکانس ۵۰ بر قرار می سازد. (شکل ۱-۵) در صورت افزایش ضخامت لایه، جریان برقرار شده فزونی یافته، با تجاوز از مقدار مشخص، شرایط بروز قوس در سطح خارجی مقره را فراهم می سازد. بدین ترتیب آلودگی محیط و لایه سطحی ناشی از آن، ولتاژ دی الکتریک مقره را کاهش داده، بروز قوس در سطح خارجی را به ازاء ولتاژ اسمی سبب می گردد. آنچه که اشاره گردید بطور مختصر شرایط بروز قوس را در قبال آلودگی محیط نشان می دهد. مراحل فوق به تدریج و با توجه به پدیده های مختلف در سطح خارجی زنجیر یا ستون مقره روی می دهند که در زیر به شرح آنان خواهیم پرداخت.

هر نوع لایه تشکیل شده در سطح خارجی مقره(زنجیر یا ستون) در شرایط خشک از مقاومت اهمی قابل ملاحظه برخوردار بوده امکان برقراری جریان نشتی در آن موجود نمی باشد. هنگامی که لایه رطوبت جذب نماید به محلول نمک یا الکترولیت تبدیل شده با توجه به خاصیت کلی محلولهای الکترولیت از قابلیت هدایت الکتریکی بالا برخوردار می شود.

بهمین علت نوع و میزان نمک موجود در لایه میزان هدایت الکتریکی لایه را پس از جذب رطوبت مشخص می سازد. لایه در سطح خارجی مقره به نوع صنعتی یا طبیعی تقسیم می شود.

در آلودگی طبیعی شرایط جغرافیائی محیط نظیر بخارات دریا موجود در محیط، وجود کویرها و شن زارها با املاح فراوان، لایه با املاح بالا را در سطح مقره بوجود می آورد. در مناطق ساحلی، بخارت حاصل از دریا در محیط موجود بوده، در سطح خارجی مقره به صورت لایه با ضخامت ناچیز ظاهر می گردد.

در مناطق شن زار و کویری، بروز طوفانها وبادهای شدید، املاح محیط را در سطح خارجی مقره رسوب می دهد.

آلودگی صنعتی در مناطق و نواحی صنعتی نظیر کارخانجات شیمیائی، رنگ سازی، سیمان، ذوب فلز و غیره مشاهده می شود. در این مراکز مواد شیمیایی حاصل از کارخانجات صنعتی در فضا موجود بوده، در سطح مقره ها ظاهر می گردد، مقررات و پیش بینی های بعمل آمده به منظور بهبود کیفیت ایزولاسیون مقره ها و انتخاب مناسب آنان، متناسب با آلودگی محیط برای آلودگی های صنعتی و طبیعی یکسان می باشند. با این همه در مواردی که میزان آلودگی اهم از صنعتی یا طبیعی قابل ملاحظه باشد، انجام بررسی ها و مطالعات دقیق به منظور تعیین نوع مناسب مقره صورت می پذیرد. (فصل سوم).

با توجه به آنچه که اشاره گردید کمیت عمده، موثر در قابلیت هدایت الکتریکی لایه، جذب رطوبت توسط لایه و تشکیل ماده الکترولیت یا محلول نمک با قابلیت هدایت الکتریکی بالا خواهد بود. بر طبق مطالعات صورت گرفته تا هنگامی که لایه سطحی خشک بوده، فاقد رطوبت باشد، هدایت الکتریکی آن نزدیک صفر بوده، امکان برقراری هر گونه جریان سطحی در آن موجود نخواهد بود. بهمین علت حداکثر مقاومت اهمی لایه (حداقل هدایت سطحی) در شرایط خشک لایه یا سطح خارجی خشک مقره ظاهر می گردد. کیفیت لایه در شبانه روز و در طی ساعات مختلف با توجه به وضعیت آب و هوا، میزان رطوبت محیط، تابش نور خورشید، بطور مداوم تغییر می نماید. بطوریکه میزان هدایت الکتریکی لایه در طول روز و در پی تابش نور خورشید کاهش یافته، در شب و در پی جذب رطوبت محیط، و در ساعات صبحدم همزمان با افزایش رطوبت و ظهور شبنم، فزونی می یابد. جذب رطوبت محیط توسط لایه بتدریج صورت می پذیرد. لذا برخورداری لایه از هدایت الکتریکی کافی همزمان با افزایش رطوبت محیط مستلزم گذشت زمان و طی ساعتها خواهد بود. افزایش رطوبت محیط برای فاصله زمانی کوتاه به منظور جذب رطوبت توسط لایه کافی نخواهد بود.

در شکل ۱-۶ تغییرات مقاومت لایه در طول ۷ ساعت با توجه به تغییرات درجه حرارت و رطوبت محیط داده شده است. منحنی H تغییرات رطوبت و منحنی T تغییرات درجه حرارت محیط را نشان می دهند. کاهش مقاومت لایه در دو مقره ۶ و ۱۲ کیلو ولت همزمان با افزایش رطوبت محیط دیده می شود. به عنوان مثال در فصل بهار، در ساعات قبل از طلوع خورشید افزایش رطوبت محیط به صورت قطرات شبنم مشاهده می گردد. بهمین ترتیب در مقره های پوشیده از لایه سطحی کاهش ولتاژ دی الکتریک در ساعات فوق محسوس می باشد. که به صورت کار دستگاههای وصل مجدد اتوماتیک در محدوده زمانی مشخص آشکار می شود.

میزان جذب رطوبت متوسط لایه در شرایط خشک بستگی به ضخامت آن خواهد داشت. لایه سطحی تشکیل شده در سطح خارجی مقره، در طی هر بارندگی بطور طبیعی شسته شده از ضخامت آن کاسته می گردد. با افزایش فاصله بارندگی ها که در مناطق خشک نظیر کشور ما ممکن است به حدود چند ماه بالغ گردد، امکان شست و شوی طبیعی مقره فراهم نخواهد گشت، بهمین علت لایه آلوده در سطح مقره در اواخر تابستان و اوائل فاصل پائیز و قبل از بارش باران های پائیزی حداکثر ضخامت و دانسته نمک را دارا می باشد. با توجه به شکل خاص مقره و جهت وزش باد، ضخامت لایه در سطح مقره یکسان نبوده، در نقاط مختلف آن متفاوت خواهد بود. در مقره های قائم در قسمت فوقانی، بعلت برخورد مستقیم باران، شست و شوی لایه بطور کامل انجام شده، در این قسمت ضخامت لایه و دانسیته سطحی نمک در پی باران به شدت کاهش می یابد. در حالیکه در قسمت تحتانی و در یر برجستگی ها دانسیته نمک بالا می باشد.

596

در شکل ۱-۸ وزن املاح در واحد سطح لایه تشکیل شده در سطح خارجی مقره یا دانسیته سطحی نمک بر حسب میلی گرم بر سانتی متر مربع برای نقاط مختلف سطح مقره (شکل ۱-۷) با دو منحنی نشان داده شده است. منحنی ۱ برای شرایط قبل از باران و منحنی ۲ پس از شست و شوی مقره توسط باران رسم شده است. همچنانکه دیده می شود برای نقاط واقع در قسمت بالای مقره نظیر نقاط K,J,I,H دانسیته نمک پس از باران به شدت کاهش یافته است در شکل ۱-۹ نحوه تشکیل لایه و رسوب ذرات معلق در هوا تحت تأثیر وزش باد و شکل مقره نشان داده شده است. چنانکه دیده می شود شکل مقره در تشکیل لایه نقش عمده را ایفا می نماید. بهمین علت در مقره با اشکال مختلف، لایه تشکیل شده در سطح خارجی یکسان نبوده، در مقره های بشقابی، در سطح خارجی بشقابها ضخامت لایه حداقل و در سطح تحتانی و در محل گلوئی ضخامت لایه حداکثر می باشد. نقش ضخامت لایه با توجه به شکل مقره، در میزان هدایت طولی لایه و برقراری جریان سطحی بطور کامل در فصل بعد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

597

 

با کاهش جذب رطوبت و افزایش هدایت الکتریکی لایه، جریان سطحی برقرار می گردد، این جریان با توجه به مقاومت اهمی لایه با ایجاد حرارت در مسیر خود همراه خواهدبود.

همچنانکه در بررسی تئوری در فصل بعد خواهیم دید، حرارت ایجاد شده در طول مسیر جریان سطحی که با خط چین در اشکال ۱-۵-a و ۱-۵-b نشان داده شده است. در مقاطع با قطر ناچیز مقره، مقدار قابل ملاحظه را دارا بوده، موجبات خشک گشتن لایه را در این مقاطع نظیر گلوئی بشقاب مقره، فراهم خواهد ساخت. بروز پدیده به شرح فوق نواحی خشک را در محل گلوئی و نقاط با قطر کمتر پدید می آورد که با مقاومت بالا همراه بوده افت ولتاژ در ناحیه خشک و اختلاف ولتاژ در دو طرف ناحیه خشک را سبب گشته، اختلاف ولتاژ قوس های موضعی را بین لبه ها یا دو انتهای گلوئی موجب می گردد. در شکل ۱-۱۰ محل بروز قوس موضعی نشان داده شده است.

تحت تأثیر انرژی حرارتی حاصل از قوس، رطوبت لایه بیش از بیش تبخیر گشته، جریان سطحی کاهش یافته، قوس خودبخود خفه می گردد. بروز قوس موضعی و خفه گشتن خود بخود آن قابل قبول بوده، مشکلی را در ایزولاسیون مقره و بهره برداری شبکه سبب نخواهد گشت.

با اینهمه بروز قوس های موضعی به مفهوم آلودگی قابل ملاحظه در سطح خارجی مقره خواهد بود. در اینگونه موارد لازم است هر چه سریعتر نسبت به شست و شوی مقره و از بین بردن لایه از سطح آن اقدام نمود. در غیر این صورت قوس های موضعی در ساعات رطوبی محیط و با افزایش ولتاژ خط که به آن اشاره خواهد شد، بطور مکرر روی داده، بر ضخامت لایه همچنان افزوده خواهد شد.

598

در صورت بالا بودن ضخامت لایه و میزان آلودگی، تبخیر رطوبت لایه سطحی تحت تأثیر انرژی حرارتی قوس موضعی امکان پذیر نگشته، میزان جریان سطحی ناشی از بروز قوس فزونی یافته، موجب خواهد گشت تا قوس موضعی در سطح خارجی مقره گسترش یافته، به قوس کامل در طول ستون مقره تبدیل گردد. در این حالت اتصالی فاز- زمین را ظاهر ساخته موجب قطع کلید خواهد شد.

آنچه که توضیح داده شد شرایط بروز قوس در سطح خارجی مقره را تحت تأثیر آلودگی محیط و لایه سطحی تشکیل شده در سطح مقره مشخص می سازد، که به عنوان مکانیزم بروز قوس در سطح خارجی مقره محسوب می گردد.

مکانیزم بروز قوس به شرح فوق پیچیده بوده، تحت تأثیر عوامل و پدیده های متعدد واقع می باشد، آنچنانکه پیش بینی تبدیل قوس موضعی را به قوس کامل دشوار می سازد. شناخت دقیق مکانیزم فوق امکان خواهد داد تا طرق مقابله با بروز اختلال در ایزولاسیون خارجی تحت تأثیر آلودگی محیط و رعایت پیش بینی های کافی در ساختمان مقره امکان پذیر گردد.

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول 
فواصل هوائی با زنجیر یا ستون مقره و تأثیر آلودگی در ایزولاسیون
۱-۱- مقدمه
۱-۲- ایزولاسیون خارجی و داخلی تجهیزات فشار قوی
۱-۳- تأثیر آلودگی محیط در فواصل ایزولاسیون با زنجیر مقره
۱-۴- شرایط تعریف شده: خشک، خیس و مرطوب
فصل دوم 
تئوری مکانیزم بروز قوس در مقره
۲-۱- مقدمه
۲-۲- بررسی تئوری
۲-۳- شرایط گسترش قوس موضعی و تبدیل آن به قوس کامل
فصل سوم 
تعیین شکل مناسب و ایده آل بشقاب ها و ستون های مقره
۳-۱- مقدمه
۳-۲- شکل مناسب مقره و ابعاد و اندازه های ایده ال برجستگی ها
۳-۳- بستگی ابعاد و اندازه های مقره با ولتاژ دی الکتریک رطوبی مقره
۳-۴- زنجیرهای مقره بشقابی
۳-۵- جنس مناسب مقره
۳-۶- خوردگی سطحی در مقره های بشقابی
۳-۷- آلودگی طبیعی و آلودگی صنعتی
فصل چهارم 
خصوصیات ستون مقره در قبال اضافه ولتاژها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- ولتاژ دی الکتریک زنجیر مقره در قبال اضافه ولتاژهای موقت
۴-۳- ولتاژ دی الکتریک زنجیر یا ستون مقره در شرایط خیس و رطوبی
۴-۴- ولتاژ دی الکتریک زنجیر یا ستون مقره در قبال اضافه
ولتاژهای موجی تخلیه جوی
۴-۵- شرایط رطوبی مقره در قبال اضافه ولتاژهای قطع و وصل
۴-۶- نمایش اضافه ولتاژهای ظاهر شده در شبکه و دامنه آنان
۴-۷- ولتاژ دی الکتریک فواصل هوائی با زنجیر مقره
منابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                               

فهرست اشکال

شکل ۱-۱- فواصل هوائی با زنجیر و بدون زنجیر مقره در خطوط انتقال انرژی
شکل ۲-۱ فاصله هوائی ایزولاسیون فاز- فاز در ایستگاههای فشار قوی
شکل ۱-۳- فواصل هوائی ایزولاسیون با ستون و بدون ستون مقره در تجهیزات فشار قوی
شکل ۱-۴- فواصل هوائی ایزولاسیون فاز- زمین در ایستگاههای فشار قوی
شکل ۵-۱- فاصله سطحی در سطح خارجی زنجیر مقره
شکل ۱-۶- تغییرات مقاومت سطحی مقره با درصد رطوبت محیط در طول ۲۴ ساعت
شکل ۱-۷- دانسیته لایه سطحی در نقاط مختلف سطح مقره
شکل ۱-۸- دانسیته لایه سطحی در نقاط مختلف سطح مقره پس از و قبل از بارندگی
شکل ۱-۹- تشکیل لایه سطحی ناشی از آلودگی محیط در سطح مقره بشقابی
شکل ۱-۱۰- سه حالت کیفی سطح م قره و حدود تعمیرات شدت میدان قابل قبول فاصله هوائی با ستون یا زنجیر مقره
شکل ۱-۱۱- بروز قوس موضعی در سطح خارجی مقره
شکل ۱-۲- تشکیل لایه سطحی در مقره بدون برجستگی
شکل ۲-۲- فاصله سطحی بر روی مقره بشقابی
شکل ۲-۳- تعمیرات جریان سطحی بر حسب شدت میدان سطحی در دو مقره مختلف
شکل ۲-۴- شکل ظاهری مقره بشقابی نوع PM
شکل ۲-۵- تشکیل ناحیه خشک در لایه حاصل بر سطح مقره بشقابی (در محل گلوئی)
شکل ۲-۶- بروز بروز قوس موضعی در دو طرف ناحیه خشک
شکل ۲-۷- تغییرات حرارت حاصل از جریان نشتی و تغییرات هدایت سطحی با درجه حرارت
شکل ۲-۸- تغییرات شدت میدان سطحی با شدت تبخیر رطوبت
شکل ۲-۹- مقدار جریان بحرانی سطحی برحسب شدت تبخیر رطوبت
شکل ۲-۱۰- تغییرات طول قوس برحسب شدت میدان سطحی
شکل ۲-۱۱- تغییرات مقاومت لایه سطحی بر حسب طول قوس
شکل ۲-۱۲- شکل ظاهری مقره بشقابی نوع H-2
شکل ۲-۱۳- تغییرات طول قوس و جریان نشتی بر حسب شدت میدان سطحی
شکل ۲-۱۴- منحنی ثبت شده جریان سطحی و تبدیل آن به قوس موضعی
شکل ۲-۱۵- تغییرات جریان سطحی و مقاومت قوس برحسب طول قوس به طول مسیر جریان سطحی
شکل ۲-۱۶- جابجائی انتهای قوس موضعی و افزایش طول قوس در سطح مقره صاف
شکل ۲-۱۷- تغییرات سرعت جابجائی قوس برحسب طول قوس
شکل ۲-۱۸- تغییرات شدت میدان سطحی وجریان نشتی با قطر مقره
شکل ۲-۱۹- تغییرات مقاومت قوس و مقاومت واحد طول لایه سطحی بر حسب طول قوس، برای دو مقره مختلف
شکل ۲-۲۰- تغییرات مقاومت قوس و مقاومت طول لایه سطحی بر حسب طول قوس برای مقره نوع HC-2
شکل ۲-۲۱- تغییرات طول قوس موضعی با فاصله زمانی اعمال ولتاژ
شکل ۳-۱ بروز قوس منحنی موضعی و توزیع جریان سطحی در سطح خارجی مقره صاف
شکل ۳-۲- تغییرات شدت میدان سطحی وجریان نشتی با قطر مقره
شکل ۳-۳- مقایسه ایجاد و اندازه ها در مقره های موجود و مقره ایده آل
شکل ۳-۴-مقدار حداکثر شدت میدان رطوبی و نسبت ایده آل
شکل ۳-۵- تغییرات ضریب استفاده
شکل ۳-۶- مقطع بشقاب مقره و نحوه اتصال بشقاب های مقره و تشکیل زنجیر مقره
شکل ۷-۳- استفاده از زنجیره های مقره به منظور ایزولاسیون شینه های نرم
شکل ۳-۸- نصب معلق کلیدهای فشار قوی نوع هوای فشرده با استفاده از زنجیره مقره
شکل ۳-۹- تغییرات تانژانت زاویه افت برحسب درجه حرارت برای دو نوع مقره بشقابی چینی و شیشه ای
شکل ۳-۱۰- تغییرات ولتاژ بروز قوس برحسب درجه حرارت برای دو نوع مقره چینی و شیشه ای
شکل ۳-۱۱- ایجاد ترک و خوردگی در مقره های بشقابی ناشی از آلودگی صنعتی
شکل ۳-۱۲- بستگی عمر و دوام مقره با مقدار جریان تخلیه جزئی در مقره های بشقابی
شکل ۳-۱۳- میزان تشکیل لایه بر سطح خارجی مقره ها متناس با فاصله نصب مقره از مرکز آلودگی
شکل ۳-۱۴- میزان آلودگی در سطح خارجی مقره های بشقابی همزمان با بارش برف
شکل ۴-۱- تغییرات ولتاژ ۵۰% بروز قوس و ضریب واریاسیون با شدت باران برای دو نوع مقره
شکل ۴-۲- شدت میدان رطوبی بروز قوس برحسب هدایت سطحی مقره
شکل ۴-۳- ولتاژ ۵۰% بروز قوس زنجیر مقعر برحسب مقره های آسیب دیده
شکل ۴-۴- تغییرات ولتاژ ۵۰% بروز قوس در قبال ولتاژهای قطع و وصل با شدت باران
شکل ۴-۵- ولتاژ ۵۰% بروز قوس به ازاء باران برحسب دانسیته باران
شکل ۴-۶- بروز قوس در طول زنجیر مقره در قبال ولتاژهای موجی قطع و وصل و گسترش تدریجی آن
شکل ۴-۷ لحظه بروز قوس در طول زنجیر مقره با لایه سطحی در منحنی ولتاژ موی قطع و وصل
شکل ۴-۸- تابع لحظه بروز قوس برحسب زمان پیشانی موج
شکل ۴-۹- تابع احتمال لحظه بروز، قوس و ادامه ولتاژ موجی برحسب زمان پیشانی موج
شکل ۴-۱۰- تغییرات ولتاژ بروز قوس برحسب شدت باران در قبال ولتاژ قطع و وصل
شکل ۴-۱۱- ولتاژ ۵۰% بروز قوس برحسب طول زنجیر مقره در قبال ولتاژ موجی قطع و وصل
شکل ۴-۱۲- تغییرات لحظه بروز قوس با زمان پیشانی موج
شکل ۴-۱۳- لحظات بروز قوس در مقره رطوبی بر روی ولتاژ موجی قطع و وصل
شکل ۴-۱۴-مسیر قوس در بشقابها در قبال ولتاژ موجی قطع و وصل
شکل ۴-۱۵- ولتاژ ۵۰% بروز قوس مقره با لایه سطحی در قبال ولتاژ موجی قطع و وصل مثبت در شرایط خشک و رطوبی
شکل ۴-۱۶- ولتاژ موجی قطع و وصل با شکل نامشخص
شکل ۴-۱۷- منحنی ولت- ثانیه ایزولاسیون داخلی و ایزولاسیون خارجی
شکل ۴-۱۸- حدود دامنه اضافه ولتاژهای ظاهر شده در شبکه
شکل ۴-۱۹- ولتاژ ۵۰% بروز قوس فواصل هوائی بدون زنجیر مقره در قبال انواع مختلف اضافه ولتاژ ها
شکل ۴-۲۰- ولتاژ ۵۰% بروز قوس هوائی با زنجیر مقره در قبال انواع مختلف اضافه ولتاژها در شرایط رطوبی، خیس و خشک

 

 

تصاویر فایل پروژه :

599 600 601

604 602 603

 

 

خرید آنلاین پروژه

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

  • فرمت فایل : Word –  تعداد صفحات : ۱۲۶ صفحه
  • حجم فایل : ۴٫۵۵ مگا بایت
  • برای دانلود مقالات و پروژه های بیشتر در گرایش قدرت اینجا کلیک کنید.

درصورت بروز مشکل در هنگام خرید با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

ایمیل مدیریت پارسی برق : admin@parsibargh.com